1

ዕላማና ኩሉ ብቋንቋታት ኤርትራ ኪርከብ ዚከኣል ትምህርተ-መለኮታዊ ፍልጠት ቤተ ክርስቲያንና ናብ መጻኢ ወለዶ ዚመኃላለፈሉ መድረኽ ምስንዳው እዩ።

 

መበገሲና እቲ ኣብ መወዳእታ ናይ 2017 ዓ.ም.ፈ. ሱባኤ መድኃኔ ዓለም ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሥርዓት ግዕዝ ለንደን “ናብቲ ርእሲ ዅሉ ዝኾነ ክርስቶስ ክንዓቢ” ኢልና ዝኣቶናዮ መብጽዓ  እዩ።

 

ኣብዚ ጉዕዞ’ዚ ንዚጽንበሩና ዘበሉ ኹሎም፥ ንነፍሲ ወከፍ ምዝጉብ ተመሃራይ ውልቃዊ ምዕባለታቱ ዘመሓድረሉ ናይ ገዛእ ርእሱ መዝገብ (account) ብምቕራብ፥ ሓንጐፋይ ኢልና ንቕበል።

Our aim is to provide a platform where all our Church’s theological knowledge available in Eritrean languages passes down to the next generation.

Our Starting point was the commitment we made at the end of Holy Saviour Eritrean Catholic Gheez Rite Chaplaincy’s 2017 Annual Retreat (Subae) in London, namely, to grow into Christ in everything (Cf. Eph 4:15).

We welcome all who join us, by providing each registered learner a private account to manage and record his/her individual progress.

2

ነዚ መድረኽ ክንሓንጽ ከሎና፥ እዚ መድረኽ፥ እቶም ፍልጠት ቤተክርስትያንና ከመኃላልፉ ዚደልዩ ምሁራን፥ ምስቶም ኪመሃሩ ዚብህጉ ደለይቲ ፍልጠት ብዚሰፍሐ ኣገባብ ኪራኸቡሉ ዚኽእሉሉ ናይ ፍልጠት ማኅበረ-ሰብ ኣብ ምዃን ኪበጽሕ ብምሕሳብ እዩ።

 

ኹሎም ምሁራን ቤተ ክርስቲያንና፥ ነቲ ኣብዚ መድረኽ’ዚ ዘዋደድናዮ ቴክኒካዊ ሓገዛት ብሙሉኡ በዚ ዕላማ’ዚ ኪጥቀሙሉ ይኽእሉ። ከምቲ ነተን ኣብ ለንደን ንዚወሃባ ትምህርታት እንገብሮ፥ ንሳቶም ንዘቕርብዎም ትምህርታት  እውን ኣብዚ መድረኽ’ዚ ናብ ናይ ኤሌክትሮኒካዊ ትምህርቲ ኮርስታት ብምልዋጥ ክንተሓባበሮም ኢና።

When building this platform we went to great length to ensure it becomes a learning community where those who want to pass on the Church’s knowledge can reach the widest possible number of audience.

All scholars of our church can use the technologies we have assembled in this platform for this purpose. We commit that we will assist them all in converting their teachings to an e-learning courses as we do with courses given in London.

3

ዘድሊ ፍቓድ እንተተዋሂቡና፥ ኣብዚ መድረኽ’ዚ ንትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን (መዝገበ ሃይማኖት)፥ ንትሕዝቶኡ ከተናዲ ብዝቐልል ኣገባብ ማለት፥ ብመፍትሒ ቃል ወይ ከኣ ካብ ቐንዲ  ሓሳብ ተበጊስካ ክትፍትሽ ብዜኽእል  ኣገባብ፥ ከነቕርብ መደብ ኣሎና።

 

ጊዜ ከም ዝፈቐዶ ከኣ ምስቲ ኣብዚ መድረኽ’ዚ ዚቐርብ ትምህርትታት ምሉእ ብምሉእ ከም ዚወሓሓድ ንኽንገብሮ ተስፋ ንገብር።

 

እዚ ክንምድብ ከሎና፥ ንምዘገበ ሃይማኖት ናብ ትግርይና ኣብ ምትርጓም ንዝተራእየ ኣደናቒ ሥራሕ እንዳኸበርናንን፥ ነዚ ዓቢይ ሃብቲ ቤተ ክርስትያንና ምእመናን ብቐጻሊ ኣጸቢቖም ክጥቀሙሉ ኣለዎም ካብ ዚብል ጽኑዕ እምነት ተበጊስናን ኢና።

With due permission, we intend to make the Tigrigna translation of the Catechism of the Catholic Church available in this platform in a searchable format (be it by key word or particular subject matter).

In fullness of time, we also hope to make it fully interactive so it can be linked to courses being made available in this platform.

We do so with great deference to the extraordinary work that has gone into translating it to Tigrinya and in the strong belief this great wealth of our Church must be used more widely and continuously by all the faithful.

4

ንሓድሕዶም ዝተሓሓዙ እኹል ትምህርትታት ኣብዚ መድረኽ’ዚ ምስ ቐረቡ፥ ነቶም ትምህርቶም ብዚግባእ ዝፈጸሙን መምዘኒ ፈተናታት ዝኃለፉን ተመሃርቲ፥ ብቤተ ክርስትያንና ቅቡል ዝኾነ ወረቕት ምስክር ክንህበሉ ኣብ እንኽእለሉ ደረጃ ክንበጽሕ እዩ ድላይና።

 

እቲ ፋሕ ኢሉ ዘሎ ማኅበረሰብና፥ ተኣማኒ ዝኾነን ምስ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያንና ዚሰማማዕን ኣገልግሎት፥ ብመገዲ ኣብዚ መድረኽ’ዚ ፍልጠቶም ዘሰጕሙ ሰባት ክቐርበሉ ተስፋ ንገብር።

Once sufficient number of logically interrelated courses become available in this platform, we intend to be in a position to issue a qualification recognised by our Church to those who complete relevant courses and pass due assessment.

We hope our dispersed communities will be served with credibility and in compliance with the Church’s doctrines by people who advance their knowledge in this platform.

5

ኣብ መወዳእታ፥ እዚ መድረኽ’ዚ፥ ምእንቲ ረብሓ ዅሎም ኤርትራውያን ካቶሊካውያን፥ ነቲ ብሉጽ ዝኾነ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣካዳሚያዊ ባህሊ ዚበቅዕ፥ እሙን ናይ ትምህርተ-መለኮታውን ካልእ ኣገደስቲ ፍልጠትን ትካል ኣብ ምዃን ኪዓቢ እዩ ጸሎትና።

We pray this platform will ultimately grow to become a credible institute of theological and other relevant knowledge for the benefit of all Eritrean Catholics that befits the fine academic tradition of the Catholic church.