ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኸበርካ/ኪ ኃውና ወይ ኃፍትና፡-

ኣቐዲምና ምዉቕ ኅውነታዊ ሰላምታና ይብጻሕካ/ኪ።
ነዚ መድረኽ’ዚ ኽንጅምሮ ዝገበረና ቀንዲ ምኽንያት፥ እቲ ንዘመናት ካብ ሓዋርያት ጀሚሩ ክሳዕ ሎሚ በብእዋኑ ዝተንሥኡ ዓበይቲ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያንን ቅዱሳንን ብእምነቶምን ፍልጠቶምን ዝተመስከረሎም ዓበይቲ መማህራን ሓቀይና ትምህርተ ክርስቶስን ዘጽንሑልና ናይ እምነት መዝገብ፥ ኣብ ዘመንና ከምቲ ዚግብኦ ይመኃላለፍ ኣሎ ኢልና ክንሓስብ ብዘይምኽኣልናን፥ ብፍላይ ከኣ ኣባና ኣብ ኤርትራውያን ካቶሊካውያን ኅሉፍ ድኻምነት ይርአ ኣሎ ኢልና ስለ ዝሓሰብናን እዩ። እቲ ዅሉ ዜደንቕ ሃብቲ መዝገብ እምነትና ሰኣን ብግቡእ ናብ መጻኢ ወለዶ ዜመኃላልፎ፥ ብዑቑሩ ኣብ ውኁዳት ምሁራን ጥራይ ተደፊኑ ኪተርፍ ግቡእ ስለ ዘይኮነ፥ ዓቕምና ብዝፈቐዶ ነቲ ጨንጕዕካን ገሊልካን ኽትውድኦ ዘይከኣል ዓቢይ ሃብቲ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን፥ ካብቶም ንኺመሃርዎ ዕድል ዝረኸቡ ኂደት ዕዉታት ኣቦታትን ኣደታትን ኣኅዋትን ኣኃትን፥ ብመገዲ ኤሌክትሮኒካዊ ምህሮ (e-learning) ናባኻ ናብ ክቡርን ፍቁርን ኃውና/ኃውትና ከነብጽሖ ዚብል እዩ ተበግሶና።
ብወገንካ ግና ኦ ፍቁር ኃውና/ኃፍትና፥ ነዚ በብእዋኑ እናኣማዕበልናዮ ኽንከይድ ዝተበገስናሉ መደብ ምምኅልላፍ ትምህርተ መለኮት፥ ብዓቢይ ተገዳስነትን ተወፋይነትን ኽትከታተሎን፥ ነዚ ኣብዚ መድረኽ’ዚ ዚቐርብ ትምህርታት ከም መበገሲ ወሲድካ ናብ ዝበለጸ ደረጃ ከተብጽሖን ብትሕትና ንምሕጸነካ። እዚ መድረኽ ሥነ-ፍልጠት’ዚ መምህርን ተመሃራይን ንኬራኽብ እዩ ዕላማኡ። እዚ ማለት ኸኣ፥ መምህር፥ ፍልጠቱ ናብቶም ብኣካል ኪርእዮም ዚኽእልን ዘይክእልን ብእምነት ደቁን ኣኅዋቱን ናብ ዝኾኑ ኣብ መላእ ዓለም ተዘርዮም ዚርከቡ ወገኑ ኬመኃላልፍ ዚኽእለሉ፥ ተመሃራይ ኸኣ ኣብ ዝኾነ ይዅን ኵርናዕ ዓለም እዃ እንተ ሃለወን ብኣካል ንመምህሩ ኪርእዮ’ውን እንተ ዘይከኣለን፥ ነቲ ኣዝዩ ኽቡር ዝኾነ ሃብቲ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ብናፃ ዚመሃረሉን ኣእምሮኡን መንፈሱን ብዝለዓለ ፍልጠት ኪመልኣሉ ዚኽእለሉ መድረኽ እዩ።
ስለዚ ኣዚኻ ኽቡርን ፍቁርን ኃውና/ኃውትና፥ ካብቲ ዘሎካ ጊዜኻ ፈሊኻ፥ ነዚ መደብ ትምህርቲ ሥነ-መለኮት ብዕቱብ ኽትከታተሎ ብምሕረት ኣምላኽ ንምሕጸነካ ኣሎና። ከም ውጽኢቱ’ውን እዚ መድረኽ’ዚ ንመጻኢ፥ ነቲ ብኸምኡ ዝረኸብካዮ ጸጋ ፍልጠት ናብቶም ኪረኽብዎ ዘይተዓደሉ ወገንካ ከተመኃላልፈሉ ዜኽእለካ ሓገዝ ኪህበካ ይኽእል እዩ ኢልና ንኣምን።

Dear Brother or Sister in Christ,

We offer you our warmest greetings.

We built this platform because we think the Catechism we inherited from the apostles, great saints and leaders of the Church and distinguished scholars that rose through the ages is not being passed over to the next generation as it should. It also seems excessive complacency has set amongst us Eritrean Catholics. As it is not fitting for the knowledge of the Church to be restricted, we aim to help pass it over to you through e-learning techniques from the few fathers, mothers, brothers and sisters who had the good fortune to learn it. This is a place where we hope those who should pass thier knowldge can do so to all who wish to recieve it.

From your side; we appeal that you make the time to study the theological contents here, that you use it to strengthen your faith and renew your spirit and that you use the gift of knowledge you acquire here for the good of the Church.

If you do not read Tigrinya; please do not feel this is not for you as the bulk of the content is delivered through video or audio, which you are likely to be able to follow comfortably.

ኣጠቃቕማ እዚ መድረኽ ከመይ እዩ?

How to use this platform?

1. ናትካ መዝገብ ክፈት

1. Register

ኢመይልካ ኣድራሻኻ ተጠቒምካ ናትካ መዝገብ ኽትከፍት ትኽእል። ምዝገባ ነፃ ኮይኑ ኣብዚ መድረኸ ብምልኣት ናይ ምስታፍ ዘይተደረተ ፍቓድ ይህበካ። ሓንሳብ ምስ ተመዝገብካ ናይ ገዛእ ርእስኻ ውልቃዊ መዝገብ ኪህልወካ እዩ። ንኽትምዝገብ ኣብዚ ጠውቕ

You can register your account by using your email address. Registering an account is completely free and gives you unlimited access to this platform. Once you’ve register, you will have your own account. Click here to register.

2. እትደልዮ ኮርስ ርኸብ

2. Find the right course for you

ነቲ እትደልዮ ኮርስ ክትረክብ ነቲ ናይ ኮርስታት ገጽ ፈትሽ። እቶም ኩሎም ኪርከቡ ዚከኣሉ ኮርስታት ኣብቲ ናይ ግልኻ መዝገብ ኪዝርዘሩ እዮም።

Check out our Courses page to find the right course for you. All available courses will also be listed in your private account.

3. ተመዝገብ

3. Get Enrolled

ነቶም ክትከታተሎም እትደልዮም ኮርስታት ምስ ረኸብካ፥ ነታ “ነዚ ኮርስ’ዚ ርአ” እትብል ሰማያዊት ምስሊ ጠውቕ’ሞ ክትምዝገብን ከትመሃር ክትጅምርን ኢኻ። ኩሎም ኮርስታትና ብናትካ ቅልጣፈን መደብን ዝውሰኑ እዮም። ከይተመዝገብካ እንተ ደኣ ጸኒሕካ፥ ነተን ኮርስታት ቅድሚ ምጅማርካ ንኽትምዝገብ ኽትሕተት ኢኻ።

Once you found the course you want to study, all you have to do is click on the  Blue Icon that says ‘View This Course’ to enrol and get learning. All our courses are self-paced, so you can study in your own schedule. If you haven’t yet registered, you will be asked to register before accessing the course.

4. ምዕባሌኻ ተኸታተሎ

4. Track your progress

እቶም ኵሎም ዝተመዝገብካዮም ኮርስታት ኣብቲ ናይ ውልቅኻ መዝገብ ኪዝርዘሩ እዮም። ናይ ነፍሲ ወከፍ ኮርስ ምዕባሌኻ ነቲ ኮርስ’ቲ ክሳብ ትዛዝሞ ኪተሓዘልካ እዩ። ጽቡቕ ጌርካ ከምዝተመሃርካ መታን ክትግምገም ገለ ሕቶታት ምምላስ ኬድልየካ ይኽእል። ኵነታት ናይቶም ዝዛዘምካዮም ኮርስታት በብግዚኡ ክሕደስ እዩ። ኣብቲ ናይ ውልቕኻ መዝገብ ዘሎ ቅዳሕ ትምህርትኻ (transcript) ድማ ኪውሰኽ እዩ።

All your registered courses will be listed in your private account. Your progress in each individual course will be saved until you complete it. You may need to complete a quiz to make sure you have learned well ! The status of your completed courses will be updated and will be included in your transcript which is also available in your private account.

5. ከምኡውን ....

5. Also ....

ኣብ ትሕቲ ነፍሲ ወከፍ ኮርስ ዘሎ ናይ ርእይቶ ቦታ ምስ ካልኦት ተመሃሮ ብዛዕባ ትሕዝቶ ትምህርቲ ክትዝቲ፥ ንመምህር ሕቶ ክትሓትት፥ ወይ ድማ ዚያዳ ትሕዝቶ ክትውስኽ ትኽእል ኢኻ። እዚ ነቶም ብድሕሬኻ ነቲ ኮርስ’ቲ ዚከታትልዎ፥ ዚያዳ ጠቓሚ ኺገብሮ ይኽእል ኢልና ተስፋ ንገብር።

ነቶም ኮርስታት ብማኅበራዊ መራኸቢታትን ብኢመይልን ምስ ካልኦት ክትካፈሎም ትኽእል ኢኻ።

ሠናይ ምህሮ !!

In the comment section below each course you can discuss the contents of the courses with other learners, ask question to the instructor or add more value to it. We hope this will make each course more valuable to those who will take it after you do.

You can also share courses on social media and via email.

Happy learning!!