ጥምቀት እንታይ ይአልየልና

አብ’ዛ ትምህርቲ እቲ ዝመሃር ዕላማ ጥምቀት ክጅምር ትጽቢት ይግበረሉ

መብርሂ

  • ኮንኩፓይሰንስ ካብ ናይ ላቲን ስም concupiscentia, ቅጽል concupiscere ዝመጸ ኮይኑ ብርቱዕ ሃረርታ ማለት ኢዩ። አብ ካቶሊካዊ ሰነ መለኮት ኮንኩፓይሰንስ ከም ታሕተዋይ ሽውሃት (ድሌት) ተጻራሪ ናይ ሓሳብ ኮይኑ ይረአ። ንክርስትያን ኮንኩፓይሰነስ ሰባት ንሰጋዊ ድሌት ዘለዎም ምስኦም ዝፍጠር ሃረርታ፡ ዝምባለ፡ ወይ አንፈት ዘሰምዕ ኮይኑ ምስ’ቲ ነቲ ካብ ሕጊ ወጻኢ ክትገብር ምድላይ ይተሓሓዝ።

መወክሲታት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ

  • ዮሓ 3፡5 ኢየሱስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰ፦ ”ብሓቁ ብሓቁ እብለካ አለኹ፡ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱሰን እንተ ዘይተወልደ፡ ናብ መንግሥቲ አምላኽ ክአቱ ዝኽእል ከቶ የልቦም።

መወክሲታት ካብ መዝገበ ሃይማኖት

  • 388 መደብ ግልጸት በብደረጃኡ እናሰጎመ ብዝኸደሉ መጠን፡ ሃለዋት ኃጢአት ከአ እናበርሀ መጺኡ። ናይ ብሉይ ኪዳን ህዝበ-እግዚአብሔር ነቲ ዘሕዝን ሰብአዊ ኩነታት ብመንፅር’ቲ አብ ኦሪት ዘፍጥረት ዝተዘንተወ ውድቀት ብመጠኑ ኪርድእዎ’ኳ እንተፈተኑ፡ ብመንፅር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሣኤን ጥራሕ ክግለጽ ንዝኽእል ናይ’ዚ ዛንታ’ዚ ጥልቂ ምሥጢር ግን ክርስቶስ ምንጪ-ጸጋ ምዃኑ ክንፈልጥ የድልየና። መፈስ ቅዱስ ጰራቕሊጦስ በቲ ዝተንሰአ ክርስቶስ ተላኢኹ፡ ንዓለም መድኃኒኣ ክገልጸላ ከምኡ’ውን ”ብዛዕባ ኃጢአት….ክረትዓ” መጽአ።
  • 389 እዚ ኃጢአት-አዳም ዝበሃል አካል ትምህርተ-እምነትና፡ ኢየሱስ ናይ ኩሎም ሰባት መድኃኒ ምዃኑ፡ ኩሎም ድኀነት ከምዘድልዮም፡ ብክርስቶስ ከአ ድኅነት ንኹሉ ከም ዝተዓደለ ንዝነግር ብሥራት ካልእ ገጹ ኢዩ። ንምስጢረ ክርስቶስ ሸለል ብምባል ጥራሕ ንናይ ኃጢአት-አዳም ግልጸት ክንተናኽፍ ከምንኽእል፡ እታ ኅልና-ክርስቶስ ዝጨበጠት ቤተክርስትያን አጸቢቓ እትርድአ ጉዳይ ኢዩ።
  • 1261 አብ’ቲ ም እንታ’አቶም እትፍጽሞ ሥርዓተ ቀብሪ ከም እትገብሮ፡ ነቶም ከይተጠምቁ ዝሞቱ ሕጻባት ብዝርኢ፡ ቤተክርስትያን ናብ ምሕረት አምላኽ ጥራሕ ኢያ ከተማዕቁሩቦም፡ እትርከብ። ብሓቂ’ውን ኩሎም ሰባት ክድኅኑ ናይ ዝብ ህግ አምላኽ፡ እታ ዘልዓለማዊት (ዓባይ) ምሕረቱ ከምኡ’ውን ”ንሕፃናይ ናባይ ኪመጽኡ ሕደግዎም፡ አይትኸልክልዎም። ንኽብል ዝደረኾ፡ ኢየሱስ ንሕፃናት ዝነበሮ ርኅራኄኡን፡ አፍቅሮቱን፡ እዚኹሉ እምበአር ከይተጥመቑ ዝሞቱ ሕፃናት፡ ዝድኅኑሉ መንገዲ ከምዘሎ ንኽንትስፎ  የኽእለና። አብ’ዚ ኩሉ እቲ ህጹጽ ኮይኑ ዝርከብ ግን፡ ንኡሳን ሕፃናት ብጸጋ ምሥጢረ ጥምቀት ናብ ክርስቶስ ንኪመጽኡ ከይኽልከሉ ዚብል ናይ ቤተክርስትያን ጽኑዕ ለበዋን፡ ረዚን መጸዋዕታን እዩ።

Leave a Reply

Your email address will not be published.