መልእኽቲ ፍልጠቶም ናብቶም ጽምኣት ካቶሊካዊ ትምህርተ መለኮት ዘለዎም ሰብ ጽቡቕ ድላይ ኬመኃላልፉ ንዚደልዩ ምሁራን ደቂ ሃገርና
ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣቦታትናን ኣደታትናን፡-
ኣቐዲምና ምዉቕ ኅውነታውን ውሉዳውን ሰላምታና ይብጻሕኩም። እቲ ንኣእምሮን ልብን ዚመልእ ሰላም ክርስቶስ ጐይታና ንኵልንትናኹም ኪመልኦ እውን ጸሎትናን ትምኒትናን እዩ።
ነዛ ሕጂ እተንብብዋ ዘሎኹም/ኽን መልእኽቲ ክንጽሕፈልኩም/ክን ዝደረኸና ቀንዲ ምኽንያት፥ እቲ ንዘመናት ካብ ሓዋርያት ጀሚሩ ክሳዕ ሎሚ በብእዋኑ ዝተንሥኡ ዓበይቲ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያንን ቅዱሳንን ብእምነቶምን ፍልጠቶምን ዝተመስከረሎም ዓበይቲ መማህራን ሓቀይና ትምህርተ ክርስቶስን ዘጽንሑልና ናይ እምነት መዝገብ፥ ኣብ ዘመንና ከምቲ ዚግብኦ ይመኃላለፍ ኣሎ ኢልና ክንሓስብ ብዘይምኽኣልናን፥ ብፍላይ ከኣ ኣባና ኣብ ኤርትራውያን ካቶሊካውያን ኅሉፍ ድኻምነት ይርአ ኣሎ ኢልና ስለ ዝሓሰብናን እዩ። እቲ ዅሉ ዜደንቕ ሃብቲ መዝገብ እምነትና ሰኣን ብግቡእ ናብ መጻኢ ወለዶ ዜመኃላልፎ፥ ብዑቑሩ ኣብ ውኁዳት ምሁራን ጥራይ ተደፊኑ ኪተርፍ ግቡእ ስለ ዘይኮነ፥ ዓቕምና ብዝፈቐዶ ነቲ ጨንጕዕካን ገሊልካን ኽትውድኦ ዘይከኣል ዓቢይ ሃብቲ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን፥ ካብቶም ከማኹምን ከማኽንን ኺመሃርዎ ዕድል ዝረኸቡ ኂደት ዕዉታት ኣቦታትን ኣደታትን ኣኅዋትን ኣኃትን፥ ብመገዲ ኤሌክትሮኒካዊ ምህሮ (e-learning) ናብቶም ነዚ ዕድል’ዚ ኪረኽብዎ ዘይከኣሉ ኣኅዋትናን ኣኃትናን ከነብጽሖ ዚብል ሠናይ ተበግሶ እዩ ናባኹም/ኽን ከም እንጠርዕ ዚገብረና ዘሎ። እዚ ሠናይ ሓሳብ’ዚ እዩ እምበኣር ነዚ መድረኽ’ዚ ኽንጅምሮ ዝገበረና።
ነዚ መደብ’ዚ ምሥራዑን ምውሕሓዱን ቀሊል እኳ እንተ ዘይነበረ፥ ንውኁዳት ሰባት’ውን እኳ እንተ ረባሕና፥ እዚ ረብሓ እዚ ናይ መላእ ቤተ ክርስቲያን ረብሓ እዩ ኢልና ስለ እንኣምን፥ ዝወሰደ ጊዜን ንብረትን ድኻምን ይውሰድ ብዘየገድስ፥ ብዚከኣለና ነዚ መደብ’ዚ ኣብ መፈጸምታኡ ከነብጽሖ ድላይና እዩ። እዚ መድረኽ ሥነ-ፍልጠት’ዚ መምህርን ተመሃራይን ንኬራኽብ እዩ ዕላማኡ። እዚ ማለት ኸኣ፥ መምህር፥ ፍልጠቱ ናብቶም ብኣካል ኪርእዮም ዚኽእልን ዘይክእልን ብእምነት ደቁን ኣኅዋቱን ናብ ዝኾኑ ኣብ መላእ ዓለም ተዘርዮም ዚርከቡ ወገኑ ኬመኃላልፍ ዚኽእለሉ፥ ተመሃራይ ኸኣ ኣብ ዝኾነ ይዅን ኵርናዕ ዓለም እዃ እንተ ሃለወን ብኣካል ንመምህሩ ኪርእዮ’ውን እንተ ዘይከኣለን፥ ሳላ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ፥ ወላ’ውን ካብ ውሻጠ ቤቱ ኸይወጸ ኣብ ዘለዎ ሃልዩ፥ ነቲ ኣዝዩ ኽቡር ዝኾነ ሃብቲ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ብናፃ ዚመሃረሉን ኣእምሮኡን መንፈሱን ብዝለዓለ ፍልጠት ኪመልኣሉ ዚኽእለሉ መድረኽ እዩ።
ነዚ በብእዋኑ እናኣማዕበልናዮ ኽንከይድ ዝተበገስናሉ መደብ ምምኅልላፍ ትምህርተ መለኮት፥ ብዓቢይ ተገዳስነትን ተወፋይነትን በቲ ዘለኩም ዓቕምን ክእለትን ትምህርቲ ብምስንዳውን ብምምሃርን ናብቶም ምስ ብዙኅ ድላዮም ነዚ በረኸት’ዚ ኪረኽብዎ ዘይከኣሉ ደቅ ሃገርና ከም ዚበጽሕ ንኽትገብሩ ብትሕትና ንልምነኩም ኣሎና።
ነዚ መድረኽ ትምህርተ መለኮት’ዚ፥ ብስም እቶም ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሃገርና ኣዝዩ ዓቢይ ናይ ትምህርተ መለኮት ኣስተዋጽኦ ዝገበሩ ብዓል ጥዑም ዝኽሪ ብፁዕ ኣቡነ ኣብርሃ ፍራንሷ ከም ዚጽዋዕ ምግባርና ዓቢይ ሓጐስ ይህበና። ናይዚ ዓቢይ ትውፊት’ዚ ተሳታፊ ኽትኮኑ ፍቓደይና ከም እትኾኑ ብምእማን ስለ’ቲ እትገብሩልና ሓገዝ ኣቐዲምና ልባዊ ምስጋናና ነቕርብ።
ንኮርስ ዚኸውን ትምህርትታት ብምስሊ (video) ወይኸኣ ብድምዚ (Audio) ከተበርክቱልና እንተ ደኣ ክኢልኩም፥ ብኽብረትኩም ቅድም ኣብ ታሕቲ ዘሎ ፎርም ብምምላእ ኣባልነት ውሰዱ ድሕሪኡ ኸኣ ኣብዚኣ ጠዊቐኩም (ብመገዲ እቲ Contact Us ዝብል ገጽ) ርኸቡና።
ብኽብረትኩም ነዚ ዘዳለናዮ ትምህርተ መለኮታዊ ሰሌዳ ክትውከስዎ ነዘኻኽረኩም። ኣብኡ፥ ነቲ ንስኹም ብፍላይ ዘጽናዕኩምዎ ክፍሊ ትምህርተ መለኮት ምስቲ ንሕና ኣስፊርናዮ ዘሎና ኣመቓቕላ ትምህርተ መለኮት ኣነጻጺርኩም ክትርእዩ ትኽእሉ ኢልና ተስፋ ንገብር።
ገባር ሠናይ ዝኾነ ኣምላኽ ንተበግሶና ባሪኹ፥ ብተኣማንነት ንኣኡን ንቤተ ክርስቲያኑን እነገልግለሉ ጸጋታት ይሃበና። ንኣኹም/ኽን እውን ኣምላኽ ዓወትን ቅድስናን ኪህበኩም/ክን ልባዊ ጸሎትናን ትምኒትናን እዩ።
ብክርስቶስ ኣኅዋትኩምን ኣኃትክንን ደቅኹምን ደቅኽንን
ሓዋርያዊ ቤት ምኽሪ
መድኃኔ ዓለም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሥርዓት ግዕዝ፤ ለንደን
  • Strength indicator
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.